• Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

    na rok szkolny 2023/2024

     

    Egzamin ósmoklasisty – cele, terminy, dostosowanie

    A. CELE PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

    Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.

    Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin ósmoklasisty w 2024 r. jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych dla trzech przedmiotów egzaminacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.

    Egzamin ósmoklasisty pełni dwie zasadnicze funkcje:

    1. określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia.

    2. zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji.

    B. TERMIN EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

    Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

    1. 14 maja 2024 - egzamin z języka polskiego  (120 minut lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
    2. 15 maja 2024 - egzamin z matematyki (100 minut lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
    3. 16 maja 2024 - egzamin z języka obcego nowożytnego (90 minut lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).

    C. SZCZEGÓŁOWE SPOSOBY DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

     

    Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty mogą otrzymać uczniowie:

    1. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
    2. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym

           3. posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

          4. chory lub niesprawny czasowo oraz uczeń z chorobami przewlekłymi

          5. posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

              o  specyficznych trudnościach w uczeniu się: z dysleksją, z dysgrafią, z dysortografią, z

              dyskalkulią

         6. który w roku szkolnym 2023/2024 był objęty pomocą psychologicznopedagogiczną w szkole ze

              względu na:

              a. trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą

              b. zaburzenia komunikacji językowej

              c. sytuację kryzysową lub traumatyczną

       7. (cudzoziemiec), któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie 

           czytanego tekstu

       8. obywatel Ukrainy

       9. z zaburzeniem widzenia barw

     

    Dostosowanie form egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.

    Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla uczniów:

    a. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

    b. słabowidzących

    c. niewidomych

    d. słabosłyszących i niesłyszących

    e. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

    f. z afazją

    g. z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym

    h. którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego

    tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki)

    i. z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

     

    Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:

    a. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia

    b. zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

    c. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych

    d. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub p

    e. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia

    f. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu i/lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i/lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

     

    Zaświadczenie o stanie zdrowia, lub opinię przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 16 października 2023 r. W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.

    Opinia rady pedagogicznej, jest wydawana na wniosek:

    a. nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia, lub

     b. rodziców albo pełnoletniego ucznia.

    W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szkoły, na wniosek rady pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem                                    o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, nieujętych w niniejszym komunikacie. Wniosek powinien być uzasadniony i potwierdzony stosownymi dokumentami. Uzgodnienia pomiędzy dyrektorem szkoły a dyrektorem okręgowej komisji egzaminacyjnej odbywają się w formie pisemnej nie później niż do 16 listopada 2023 r. Jeżeli konieczność przyznania dostosowań, o których mowa powyżej, nastąpi po tym terminie, stosowne uzgodnienia muszą zostać przeprowadzone niezwłocznie po uzyskaniu przez dyrektora szkoły informacji o potrzebie takich dostosowań. Wniosek generowany jest w , a następnie przesyłany do OKE.

     

    Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz do poinformowania rodziców uczniów o trybie ustalania proponowanych dostosowań, nie później niż do 28 września 2023 r.

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1
   • (+32) 2262338
   • ul. Konstytucji 3 Maja 20 43-190 Mikołów
    Poland
   • Dyrektor szkoły: Bożena Hain
   • Adres skrzynki podawczej na platformie e-PUAP: /SP1Mikolow/SkrytkaESP
 • Biuletyn informacji publicznej
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 3195
 • Facebook