• Co to jest RODO?

     Jest to powszechnie używany skrót „Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych”

     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
     95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

     Dane osobowe będą przetwarzane w celu :

     • realizacji procesu kształcenia,
     • dokumentacji przebiegu nauczania,
     • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych
      i statystycznych wynikających z ustawy Prawo oświatowe i ustawa o systemie oświaty.
     • przechowywane są przez okres wymagany przez Prawo o oświatowe i ustawę
      o systemie oświaty

     W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł realizować zadania z zakresu oświaty, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, które Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych lub też wynika z obowiązku ustawowego administratora.

     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo oświatowe i ustawa o systemie oświaty jest obligatoryjne.

      

     Skarga

     Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

      

     Jaki jest cel RODO?

     Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych.

     W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:

     • prawa dostępu do danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane Administrator przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii.
     • prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, a została wydana zgoda na ich przetwarzanie.
     • Pozostałe dane osobowe zwykłe pracowników są przetwarzane w wyniku spełniania obowiązku wynikającego z przepisów prawa

     Zwracamy uwagę, że jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego, to dane osobowe nie mogą zostać usunięte.

     • prawa do przenoszenia danych
     • prawa do ograniczenia przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych. Każdy wniosek o ograniczenie przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzania.
     • prawa do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje Administratora o zmianie swoich danych osobowych. Mogą Państwo zwrócić się do Administratora z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych.
     • prawa sprzeciwu – w każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

      

     Zmiany RODO obowiązują od 25.05.2018 r.

      

     Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzanych danych osobowych
     w Szkole Podstawowej nr 1 w Mikołowie znajduje się poniżej. Prosimy o zapoznanie się z nią.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1
   • (+32) 2262338
   • ul. Konstytucji 3 Maja 20 43-190 Mikołów Poland
   • Dyrektor szkoły: Bożena Hain
   • Adres skrzynki podawczej na platformie e-PUAP: /SP1Mikolow/SkrytkaESP
 • Biuletyn informacji publicznej
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 4163
 • Facebook