• TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

     

    DATA

    RODZAJ SPOTKANIA

    CEL SPOTKANIA

    08. 09. 2022 (czwartek)

    16.30 – klasy I-IV

    18.00 – klasy V-VIII

    Wywiadówka

    - (klasy IV – spotkanie w auli z dyrektorem                 i psychologiem szkolnym o godz. 16:00)

    - (klasy VI-VIII – spotkanie z edukatorami w ramach warsztatów profilaktycznych w sali gimnastycznej) o 17:30

    współpraca w nowym roku, wybór klasowej RR,  przekazanie informacji o:

    - sposobie komunikowania się z Rodzicami,

    - korzystaniu z dziennika Librus,

    - wymaganiach edukacyjnych,

    - ocenianiu śródrocznym i końcoworocznym,

    - procedurze ubiegania się o ocenę wyższą od proponowanej,

    - procedurze funkcjonowania ucznia w czasie lekcji,

    - procedurze postępowania z uczniem zakłócającym przebieg lekcji,

    - wybranych zapisach Statutu Szkoły (ubiór ucznia, zwolnienia),

    -  egzamin ósmoklasisty (dostosowania),

    - zbiórce pieniędzy na RR,

    - zasadach korzystania ze świetlicy szkolnej.

    20. 10. 2022 (czwartek)

    wywiadówka/konsultacje

    informacje o wynikach w nauce i zachowaniu, raport z badania  w klasach 4 „na wejściu”, sprawy klasowe, indywidualne rozmowy z rodzicami, zbiórka pieniędzy na RR

    08. 12. 2022 (czwartek)

    wywiadówka/konsultacje

    informacje o wynikach w nauce i zachowaniu, przewidywane oceny ndst., sprawy klasowe, indywidualne rozmowy z rodzicami, zbiórka pieniędzy na RR

    12. 01. 2023 (czwartek)

    wywiadówka

    wyniki klasyfikacji - I półrocze, podsumowanie półrocznej współpracy, raport -próbny egzamin ósmoklasisty, wnioski

    23. 03. 2023 (czwartek)

    wywiadówka/konsultacje

    informacje o wynikach w nauce i zachowaniu, sprawy klasowe, indywidualne rozmowy                    z rodzicami, zbiórka pieniędzy na RR, procedury egzaminu ósmoklasisty, wycieczka klasowa

    11. 05. 2023 (czwartek)

    wywiadówka

    podsumowanie rocznej współpracy, wnioski, informacje o wynikach w nauce i zachowaniu, przewidywane oceny ndst, sprawy klasowe, indywidualne rozmowy z rodzicami, wybór szkoły średniej

             W dniach wywiadówek wszyscy nauczyciele są do dyspozycji rodziców od 16.30 do 19.00.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1
   • (+32) 2262338
   • ul. Konstytucji 3 Maja 20 43-190 Mikołów Poland
   • Dyrektor szkoły: Bożena Hain
   • Adres skrzynki podawczej na platformie e-PUAP: /SP1Mikolow/SkrytkaESP
 • Biuletyn informacji publicznej
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 5617