•  

     Regulamin Stołówki Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1

     im. Powstańców Śląskich w Mikołowie w roku szkolnym 2023/2024

      

     1.  Postanowienia ogólne

      

     1. Stołówka jest miejscem spożywania obiadów przygotowanych w kuchni przez pracowników szkoły dla osób uprawnionych do korzystania z posiłków.
     2. Uprawnionymi do korzystania ze stołówki są:
     1. uczniowie, którym rodzice opłacają obiady indywidualnie
     2. uczniowie, których obiady są finansowane przez MOPS
     3. nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualnie.
     1. Obiady wydawane są w stołówce dla klas 1-3 w czasie trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych, dla klas 4-8 w czasie przerw śródlekcyjnych po lekcji 4, 5 i 6 według ustalonego harmonogramu.
     2. Aktualny tygodniowy jadłospis podawany jest do informacji ogólnej na stronie głównej szkoły
      w zakładce Stołówka poleca oraz wywieszany jest przy wejściu do szkoły oraz przed stołówką.
     3. Dopuszcza się nagłą zmianę jadłospisu z przyczyn niezależnych od kuchni.

     2. Warunki korzystania ze stołówki

      

     1. Warunkiem korzystania przez ucznia z posiłków jest złożenie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY – do pobrania w świetlicy lub na stronie szkoły (z wyjątkiem osób korzystających z dofinansowania z MOPSu) i uiszczenie opłaty w wyznaczonym terminie.
     2. Zgłoszenie obejmuje cały rok szkolny.
     3. Dopuszcza się możliwość zapisu na posiłki w czasie roku szkolnego, od pierwszego dnia miesiąca następującego po zgłoszeniu.
     4. Rezygnacja o obiadów przed upływem okresu wskazanego na zgłoszeniu odbywa się na podstawie pisemnego/ mailowego zgłoszenia rezygnacji przez rodzica u kierownika świetlicy.

      

     3.Wysokość opłat za obiady

      

     1. Wysokość opłat za wyżywienie ustala corocznie dyrektor wraz z intendentem i kierownikiem świetlicy.
     2. Zmianę wysokości opłat za posiłki dyrektor szkoły może wprowadzić w każdym czasie, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w porozumieniu z Organem Prowadzącym Szkołę.
     3. Zmiana wysokości opłat za posiłki będzie obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po jej ogłoszeniu.
     4. Ustalone wysokości opłat za posiłki w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2023/2024 wynoszą:
     1. Opłata za obiad dla ucznia 5,50 zł .
     2. Opłata za obiad dla pracownika szkoły wynosi 9,78 zł.
     3. Opłata za posiłek dla ucznia ustalana jest w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku.
     4. Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły korzystający z posiłków w stołówce szkolnej ponoszą pełną odpłatność uwzględniającą koszty wykorzystanych produktów oraz koszty utrzymania stołówki szkolnej, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników przygotowujących posiłek.

      

     4.Wnoszenie opłat za posiłki

      

     1. Odpłatność za obiady należy regulować z góry w wysokości dokładnej kwoty na dany miesiąc  poprzez wpłatę na konto szkoły (decyduje data wpływu) i wg następujących terminów: za miesiąc wrzesień – do 6 września, za pozostałe miesiące – do dnia 25 każdego miesiąca, poprzedzającego miesiąc,
      w którym dziecko będzie jadło obiad (za październik – do 25 września!)
     2. Konto bankowe szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1  ul. Konstytucji 3 maja 20, 43 – 190 Mikołów MBS 13 84360003 0000 0026 7393 0001
     3. Pełna odpłatność za dany miesiąc jest ogłaszana najpóźniej do dnia 10 miesiąca poprzedniego na stronie szkoły w zakładce Stołówka oraz wywieszana jest przy wejściu do szkoły. Podawana jest również dzienniku elektronicznym Librus.
     4. W opisie przelewu należy podać IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA oraz KLASĘ.
     5. Samodzielne pomniejszenie opłaty przez rodzica traktowane będzie jako niedopłata.
     6. Nieterminowe regulowanie należności skutkuje naliczeniem odsetek. Odsetki naliczane będą począwszy od pierwszego dnia po terminie płatności do dnia wpłaty włącznie. Postępowanie windykacyjne za żywienie dzieci w publicznych szkołach zostanie wszczęte na podstawie Zarządzenia Dyrektora CUW w Mikołowie nr 10/2018 z dnia 19.02.2018 r.

      

     5. Odpisy i zwroty za niewykorzystane posiłki

      

     1. Rodzice/opiekunowie prawni w przypadku nieobecności ucznia na posiłkach mogą zgłosić ten fakt
      u kierownika świetlicy nie później niż do godz. 8.30 danego dnia poprzez dziennik elektroniczny Librus lub na e-mail swietlica.sp1@onet.pl . Nieobecność zgłoszona po godz. 8.30 podlega odliczeniu od następnego dnia.
     2. Opłaty za posiłki nie nalicza się za dni nieobecności osoby korzystającej z posiłków jeżeli nieobecność ta została zgłoszona w sposób podany w pkt. 1.
     3. Nadpłata za niewykorzystane posiłki przechodzi na następny miesiąc.
     4. Brak zgłoszenia nieobecności dziecka na obiedzie skutkuje naliczeniem opłaty za posiłek.
     5. W przypadku zmiany lub ukończenia szkoły przez dziecko, a w przypadku pracownika szkoły ustania zatrudnienia dopuszcza się możliwość zwrotu opłaty za niewykorzystane posiłki w formie przelewu na podany rachunek bankowy.

      

     6. Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

     1. Uczniowie korzystający z obiadów:

     1. przychodzą na posiłek zgodnie z wyznaczonym harmonogramem (w razie potrzeby harmonogram można zmienić indywidualnie dla ucznia lub dla całej klasy)
     2. zgłaszają się po obiad zapisując się na liście obecności u dyżurującego wychowawcy
     3. samodzielnie odbierają w okienku obiad i po jego zakończeniu odnoszą naczynia (młodszym dzieciom pomagają nauczyciele)
     4. nie marnują i nie niszczą jedzenia
     5. zachowują się kulturalnie, obiad spożywają w ciszy
     6. pozostawiają po sobie porządek
     7. niezwłocznie po posiłku ustępują miejsca innym.

     2. Za nieprzestrzeganie zasad (p.1) uczniowie mogą być czasowo zawieszeni z korzystania z posiłku.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1
   • (+32) 2262338
   • ul. Konstytucji 3 Maja 20 43-190 Mikołów
    Poland
   • Dyrektor szkoły: Bożena Hain
   • Adres skrzynki podawczej na platformie e-PUAP: /SP1Mikolow/SkrytkaESP
 • Biuletyn informacji publicznej
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 10364
 • Facebook