• Regulamin egzaminu na kartę rowerową

    w Szkole Podstawowej nr 1 w Mikołowie

     

     

    1.             Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż w dniu egzaminu ukończyli 10 lat. 

     

    2.             Do uzyskania karty rowerowej przygotowywani są uczniowie klasy IV, na zajęciach wychowania komunikacyjnego w ramach przedmiotu technika.

     

    3.             Uczeń powinien w wyznaczonym terminie złożyć wypełniony czytelnie Arkusz zaliczeń ucznia  (Arkusz MEN – VI/28)  wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym. 

     

    4.             Warunkiem przystąpienia do egzaminu na kartę rowerową  jest zgoda rodzica i wychowawcy klasy w formie podpisu na arkuszu zaliczeń. Zgoda rodziców jednocześnie jest deklaracją braku przeciwwskazań zdrowotnych do wydania karty  rowerowej. 

     

    5.             Uczeń przystępuje do egzaminu w wyznaczonym przez dyrektora terminie i miejscu (koniec II semestru roku szkolnego).

     

    6.             Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. 

     

    7.             Część teoretyczna przeprowadzana jest w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 25 pytań. Test zawiera pytania o następującej tematyce: 

    a.              przepisy drogowe,

    b.             znaki i sygnały drogowe, 

    c.              manewry na drodze, 

    d.             typowe sytuacje drogowe (skrzyżowania drogi głównej z drogami  podporządkowanymi, skrzyżowania dróg równorzędnych  i z ruchem okrężnym), 

    e.              pierwsza pomoc ofiarom wypadków. 

     

    8.             Część praktyczna polega na ocenie kierującego rowerem pod względem: 

    ·               przygotowanie siebie i roweru do jazdy,

    ·               ruszania z miejsca na płaskim terenie,

    ·               jazdy do przodu po prostej i skręcania w lewo lub prawo,

    ·               jazda po łukach w kształcie cyfry 8, tzw. „ósemka”

    ·               hamowania i zatrzymywania roweru w określonych miejscach,

    ·               właściwego reagowania na znaki, sygnały i polecenia w ruchu drogowym.

     

    9.             Po zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze. 

     

    10.          Egzamin praktyczny musi się odbywać wyłącznie na rowerze posiadającym wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym. 

    11.          Uczeń powinien przejść szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz znać zasady obsługi technicznej roweru.

    12.          W przypadku niezaliczenia lub nieprzystąpienia do sprawdzianu w pierwszym terminie, uczeń może przystąpić do jednego sprawdzianu poprawkowego w drugim terminie. Jeżeli wynik egzaminu poprawkowego jest negatywny uczeń przystępuje do egzaminu w następnym roku szkolnym.

     

    Za pozytywnie zdany egzamin na kartę rowerową uważa się, jeśli uczeń udzielił 80% poprawnych odpowiedzi na egzaminie teoretycznym i zdał egzamin praktyczny – wykonał co najmniej 90%  manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.  

     

    Procedura uzyskania karty rowerowej

    1.       Uczeń powinien pobrać od nauczyciela przedmiotu technika Arkusz zaliczeń ucznia.

    2.       Wypełnić czytelnie swoje dane osobowe. 

    3.       Uzyskać wpis (zgodę) rodzica lub prawnego opiekuna.  

    4.       Uzyskać wpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy.  

    5.       Zgłosić się do nauczyciela techniki w wyznaczonym terminie z wypełnionym Arkuszem zaliczeń ucznia oraz aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.  

    6.       Przystąpić do sprawdzianu teoretycznego.  

    7.       Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego, przystąpić do sprawdzianu praktycznego z jazdy na własnym lub szkolnym rowerze na placu manewrowym.  

    8.       Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje nieodpłatnie uczniom kartę rowerową wg. aktualnego wzoru.


    ARKUSZ_ZALICZEN_UCZNIA.pdf

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1
   • (+32) 2262338
   • ul. Konstytucji 3 Maja 20 43-190 Mikołów Poland
   • Dyrektor szkoły: Bożena Hain
   • Adres skrzynki podawczej na platformie e-PUAP: /SP1Mikolow/SkrytkaESP
 • Biuletyn informacji publicznej
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 3435
 • Facebook