• Informacje

    • ŚWIETLICA SZKOLNA


     Nasza świetlica to wyjątkowe miejsce rozwoju i odpoczynku najmłodszych uczniów naszej szkoły. To miejsce tworzą dzieci, nauczyciele z pasją oraz zaangażowani rodzice. Organizujemy twórcze zajęcia oraz opiekę nad uczniami przed i po zajęciach lekcyjnych, a w razie potrzeby także w ich trakcie.

     Świetlica czynna w godzinach od 7.00 do 16.30 (rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy)

     Aby zapisać dziecko do świetlicy, rodzice wypełniają KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY.

     CELE OGÓLNE PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SP 1 W MIKOŁOWIE

      Zaspokojenie potrzeb opiekuńczo – wychowawczych w zakresie opieki nad dziećmi.

     1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka.
     2. Pomoc w odkrywaniu talentów, predyspozycji i zdolności wychowanków.
     3. Przygotowanie i wdrażanie dzieci do samodzielnej nauki na kolejnych etapach kształcenia..
     4. Uczenie właściwych postaw i bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach (dbanie o bezpieczeństwo własne i innych).
     5. Zapobieganie przemocy i agresji.
     6. Kształtowanie postawy kulturalnego zachowania się w szkole i środowisku uczniowskim.
     7. Wpajanie zdrowego trybu życia, właściwych nawyków zdrowotnych i żywieniowych.
     8. Rozwijanie poczucia estetyki, wrażliwości na ład i porządek; wdrażanie zasad higieny osobistej.
     9. Wpajanie szacunku dla tradycji narodowych i regionalnych.

      

     WYCHOWANKOWIE ŚWIETLICY:

      

     1. Mają zapewnioną i zorganizowaną opiekę wychowawczą.
     2. Rozwijają swoje uzdolnienia i zainteresowania intelektualne, artystyczne i techniczne.
     3. Kształtują właściwe postawy etyczno-moralne, wyrabiają osobowościowe cechy charakteru, takie jak: pracowitość, uczciwość, zdyscyplinowanie.
     4. Są wdrażani do samodzielnej pracy umysłowej.
     5. Mają zorganizowaną pomoc w nauce.
     6. Utrwalają wiadomości szkolne.
     7. Mogą liczyć na pomoc w pokonywaniu trudności w nauce. 
     8. Poznają właściwe sposoby spędzania czasu wolnego.
     9. Wyrabiają nawyki kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na wolnym powietrzu.
     10. Kształtują nawyki kulturalnego zachowania się w domu, szkole i w swoim środowisku.
     11. Dbają o dobre imię i honor szkoły.
     12. Szanują tradycje i symbole narodowe.

      

     kierownik świetlicy

     Teresa Płonka

     REGULAMIN_SWIETLICY

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1
   • (+32) 2262338
   • ul. Konstytucji 3 Maja 20 43-190 Mikołów Poland
   • Dyrektor szkoły: Bożena Hain
   • Adres skrzynki podawczej na platformie e-PUAP: /SP1Mikolow/SkrytkaESP
 • Biuletyn informacji publicznej
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 7973
 • Facebook