• Informacje

    • ŚWIETLICA SZKOLNA


     Nasza świetlica to wyjątkowe miejsce rozwoju i odpoczynku najmłodszych uczniów naszej szkoły. To miejsce tworzą dzieci, nauczyciele z pasją oraz zaangażowani rodzice. Organizujemy twórcze zajęcia oraz opiekę nad uczniami przed i po zajęciach lekcyjnych, a w razie potrzeby także w ich trakcie.

     Świetlica czynna w godzinach od 7.00 do 16.30 (rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy)

     Aby zapisać dziecko do świetlicy, rodzice wypełniają KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY.

     CELE OGÓLNE PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SP 1 W MIKOŁOWIE

      

     1. Zaspokojenie potrzeb opiekuńczo – wychowawczych w zakresie opieki nad dziećmi.
     2. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka.
     3. Pomoc w odkrywaniu talentów, predyspozycji i zdolności wychowanków.
     4. Przygotowanie i wdrażanie dzieci do samodzielnej nauki na kolejnych etapach kształcenia..
     5. Uczenie właściwych postaw i bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach (dbanie o bezpieczeństwo własne i innych).
     6. Zapobieganie przemocy i agresji.
     7. Kształtowanie postawy kulturalnego zachowania się w szkole i środowisku uczniowskim.
     8. Wpajanie zdrowego trybu życia, właściwych nawyków zdrowotnych i żywieniowych.
     9. Rozwijanie poczucia estetyki, wrażliwości na ład i porządek; wdrażanie zasad higieny osobistej.
     10. Wpajanie szacunku dla tradycji narodowych i regionalnych.

      

     WYCHOWANKOWIE ŚWIETLICY:

      

     1. Mają zapewnioną i zorganizowaną opiekę wychowawczą.
     2. Rozwijają swoje uzdolnienia i zainteresowania intelektualne, artystyczne i techniczne.
     3. Kształtują właściwe postawy etyczno-moralne, wyrabiają osobowościowe cechy charakteru, takie jak: pracowitość, uczciwość, zdyscyplinowanie.
     4. Są wdrażani do samodzielnej pracy umysłowej.
     5. Mają zorganizowaną pomoc w nauce.
     6. Utrwalają wiadomości szkolne.
     7. Mogą liczyć na pomoc w pokonywaniu trudności w nauce. 
     8. Poznają właściwe sposoby spędzania czasu wolnego.
     9. Wyrabiają nawyki kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na wolnym powietrzu.
     10. Kształtują nawyki kulturalnego zachowania się w domu, szkole i w swoim środowisku.
     11. Dbają o dobre imię i honor szkoły.
     12. Szanują tradycje i symbole narodowe.

     Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej SP 1 w Mikołowie
     od dnia 18 stycznia 2021r.
     zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas I – III szkół podstawowych
     z dn. 11.01.202

      

     Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki.

     Dzieci przebywają w dystansie odległościowym do siebie. Jeśli w sali przebywają uczniowie z różnych klas, należy szczególnie dbać o zachowanie dystansu pomiędzy nimi. W przypadku braku możliwości zachowania dystansu obowiązuje konieczność zasłaniania ust i nosa przez dzieci.

     Nauczyciele noszą maseczki czasie prowadzenia zajęć z uczniami.

     Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem, ochrona podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

     Uczniowie posiadają własne przybory szkolne  i nie powinni wymieniać się nimi między sobą. Nie powinni zabierać do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów, zabawek, maskotek.

     Przedmioty do dozwolonego użytku przez dzieci, sprzęty sportowe i programowe są czyszczone i dezynfekowane. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, są usunięte lub dostęp do nich jest uniemożliwiony.

      

     Pomieszczenia świetlicy są wietrzone (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

     Należy w miarę możliwości korzystać z pobytu na świeżym powietrzu na terenach szkolnych i w parku, z zachowaniem zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

     Jeżeli nauczyciel świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

      

     kierownik świetlicy

     Teresa Płonka

     REGULAMIN_SWIETLICY

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1
   • (+32) 2262338
   • ul. Konstytucji 3 Maja 20 43-190 Mikołów
   • sekretariat@sp1.mikolow.eu
   • Dyrektor szkoły: Bożena Hain
   • Adres skrzynki podawczej na platformie e-PUAP: /SP1Mikolow/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 117