• Nagłówek

    • A. CELE PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

     Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.

     Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

     Egzamin ósmoklasisty pełni dwie zasadnicze funkcje:

     1. określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia.

     2. zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji.

     B. TERMIN EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

     Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

     1. 25 maja 2021 - egzamin z języka polskiego  (120 minut lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
     2. 26 maja 2021 - egzamin z matematyki (100 minut lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
     3. 27 maja 2021 - egzamin z języka obcego nowożytnego (90 minut lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).

     C. SZCZEGÓŁOWE SPOSOBY DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

      

     Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty mogą otrzymać uczniowie:

     1. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
     2. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
     3. posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
     4. posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się5, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią,
     5. którzy w roku szkolnym 2020/2021 byli objęci pomocą psychologicznopedagogiczną w szkole ze względu na: a. trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą b. zaburzenia komunikacji językowej c. sytuację kryzysową lub traumatyczną, (pozytywna opinia rady pedagogicznej)
     6. chorzy lub niesprawni czasowo, (na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza),
     7. cudzoziemcy, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu. (pozytywna opinia rady pedagogicznej)

      

     Dostosowanie form egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.

     Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:

      a. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia

     b. zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

      c. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych

      d. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty

      e. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

      f. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu3 lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

      

     Zaświadczenie o stanie zdrowia, lub opinię przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2020 r. W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.

     Opinia rady pedagogicznej, jest wydawana na wniosek:

     a. nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia, lub

      b. rodziców albo pełnoletniego ucznia. 

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1
   • (+32) 2262338
   • ul. Konstytucji 3 Maja 20 43-190 Mikołów
   • sekretariat@sp1.mikolow.eu
   • Dyrektor szkoły: Bożena Hain
   • Adres skrzynki podawczej na platformie e-PUAP: /SP1Mikolow/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 67