• Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie

     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie.

     • Data publikacji strony internetowej:
     • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

     Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     Treści niedostępne

     • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
     • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

     Wyłączenia

     • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
     • opublikowane zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych, mają one charakter promocyjny, nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
     • nagrania audio i video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
     • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
     • nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł,
     • strona zawiera linki do dokumentów PDF, które mogą powodować trudności w nawigacji,
     • nie wszystkie strony zewnętrzne, do których prowadzą linki w serwisie, otwierają się w tym samym oknie przeglądarki

     Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

     • Deklarację sporządzono dnia:
     • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Rafał Niczyporuk.
     • E-mail: rafalniczyporuk@gmail.com
     • Telefon: 606786639
      

     Każdy ma prawo:

     • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
      

     Żądanie musi zawierać:

     • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
     • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
     • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

     Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

     Skargi i odwołania

     Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

     • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie
     • Adres: Konstytucji 3 Maja 20
     • E-mail: sekretariat@sp1.mikolow.eu
     • Telefon: 322262338

     Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Dostępność architektoniczna

     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich, ul. Konstytucji 3 Maja 20, 43-190 Mikołów.

     Do budynku szkoły prowadzi wejście od strony ulicy Konstytucji 3 Maja oznaczone jako wejście główne. Do wejścia prowadzą schody. Pozostałe wejścia są z boku budynku: jedno na poziomie 0 - od strony parkingu przy sali gimnastycznej. Jest to wejście z możliwością wjazdu do budynku dla niepełnosprawnych.

     Sekretariat znajduje się na parterze po lewej stronie na holu głównym szkoły.

     Budynek nie jest przystosowany dla osób na wózkach.

     Do korytarzy na wyższych piętrach prowadzą schody.

     W budynku nie ma windy.

     Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

     Brak wyznaczonego miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

     W Szkole Podstawowej nr 1 nie ma pętli indukcyjnych.

     W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

     W Szkole Podstawowej nr 1 nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

     Aplikacje mobilne

     Brak


     raport_o_stanie_zapewnienia_dostepnosci_podmiotu_publicznego_SP_1_Mikolow_29.03.2021.pdf

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1
   • (+32) 2262338
   • ul. Konstytucji 3 Maja 20 43-190 Mikołów Poland
   • Dyrektor szkoły: Bożena Hain
   • Adres skrzynki podawczej na platformie e-PUAP: /SP1Mikolow/SkrytkaESP
 • Biuletyn informacji publicznej
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 5496
 • Facebook