Egzamin ósmoklasisty


Wytyczne_dotyczace_organizowania_i_przeprowadzania_egzaminow


 

 • Egzamin ósmoklasisty jest państwowym egzaminem na zakończenie szkoły podstawowej.
 • Egzamin ma formę pisemną.
 • Wynik egzaminu nie ma wpływu na ukończenie szkoły podstawowej.
 • Wynik ma znaczenie przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.
 • Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.
   
 • Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

 

Ponadto egzamin ósmoklasisty:

 

1. Określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat poziomu wykształcenia.

 

2. Zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji.

 

3. Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2019/2020 są dostępne są na stronie cke.gov.pl

4. W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.

5. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

6. Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

 

I. HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

 

 

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

W terminie głównym

 1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

 

 1. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

 

 1. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Egzamin odbył się w styczniu 2020 r.

W terminie dodatkowym

 1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

 

 1. matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

 

 1. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00
 1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

 

 1. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

 

 1. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

 

 

 

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w czerwcu i lipcu:

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

do 31 lipca 2020 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

do 31 lipca 2020 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

do 31 lipca 2020 r.

 

 

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów

 

 

Czas trwania (min)

arkusz
standar-dowy

przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt. 17. Komunikatu*

arkusz dla osób z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera

arkusz dla osób słabowidzą-cych

arkusz dla osób niewido-mych

arkusz dla osób
słabosły-szących
i niesłyszą-cych

arkusz dla osób
 z niepełno-sprawnością intelektualną  w stopniu lekkim

O100

O100

O200

O400,500

O600

O700

O800

język polski

120

do 180

matematyka

100

do 150

język obcy nowożytny

90

do 135

 

II. DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZENIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 1. Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.
 2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:
 1. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia
 2. zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych
  oraz możliwości psychofizycznych
 3. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
 4. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu
 5. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu
 6. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu

III. UCZNIOWIE UPRAWNIENI DO DOSTOSOWANIA

 

 1. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
 2. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
 3. posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
 4. chory lub niesprawny czasowo
 5. posiadający opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
  o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
 6. który w roku szkolnym 2019/2020 był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole
  ze  względu na:
 1. trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
 2. zaburzenia komunikacji językowej
 3. sytuację kryzysową lub traumatyczną
 1. któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu

 

Termin dostarczenia zaświadczeń od lekarza o stanie zdrowia dziecka oraz opinii, orzeczeń z PPP - do 15.10.2019 r.

Do 20 listopada 2019 r. dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie(załącznik 4b) rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania, nie później niż do 25 listopada 2019 r.

 

 

L.p.

Termin

Rodzice

1.

do 30.09.2019 r.

Rodzice informują dyrektora szkoły o wybranym przez ucznia na egzamin języku obcym.

Rodzice informują dyrektora szkoły o zamiarze przystąpienia do egzaminu z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym.

2.

do 15.10.2019 r.

Rodzice dostarczają do szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli nie zrobili tego wcześniej).

3.

do 25.11. 2019 r.

Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania.

3.

do 15.01.2020 r. (3 miesiące przed egzaminem)

Możliwość zmiany zadeklarowanego we wrześniu języka obcego.

4.

do 15.01.2020 r.

Złożenie wniosku (w porozumieniu z dyrektorem szkoły) o przeprowadzeniu egzaminu w innym miejscu niż szkoła.

5.

21-23 kwietnia

Egzamin ósmoklasisty – termin główny.

6.

1-3 czerwca

Egzamin ósmoklasisty – termin dodatkowy.

7.

tydzień przed zakończeniem r. szk.

Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje wyniki egzaminu ósmoklasisty do szkół.

8.

dzień zakończenia roku szkolnego

Uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty – wraz ze świadectwem ukończenia 8 klasy.

9.

w ciągu 6 miesięcy od otrzymania wyniku egzaminu

Prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy ucznia –
w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

10.

w ciągu 2 dni od wglądu do pracy ucznia

Możliwość zwrócenia się z wnioskiem do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o weryfikację sumy zdobytych przez ucznia punktów.

 

ZWOLNIENIA Z EGZAMINU

 • Nie przystępuje do egzaminu uczeń: ‒ z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
 • Z egzaminu zwolniony jest uczeń: ‒ z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły:

 ‒ który ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym.

‒ który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty.

Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu będzie wówczas wpisane słowo „zwolniony” lub „zwolniona”.

PRZEBIEG EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

 1. W każdym dniu egzaminu uczniowie przychodzą do szkoły o godz. 8.10, odświętnie ubrani   z ważnym dokumentem tożsamości.
 2. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎
 3.  Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.
 4. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎
 5. Zdający mogą  wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.                                                        
 6. Każdego dnia egzamin rozpoczyna się punktualnie o godz. 9.00.  Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie będą wpuszczani do sali egzaminacyjnej.                   
 7. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym  o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.                                                        
 8. Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym: informuje zdających o zakończeniu pracy, wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi, poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów, poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z DANEGO PRZEDMIOTU

 W przypadku:

a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia

b. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo niedozwolonych materiałów lub przyborów pomocniczych

c. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu,

w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom – przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu. Informację
o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu.

 

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Wyniki z egzaminu zostaną przekazane uczniom 19 czerwca 2020 r., a zaświadczenie o szczegółowych wynikach zostanie wydane 
26 czerwca 2020 r., w dniu zakończenia nauki w szkole podstawowej.

WGLĄD DO SPRAWDZONEJ PRACY EGZAMINACYJNEJ

 

 1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 2. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek może być złożony osobiście przez uprawnioną osobę lub osobę występującą w imieniu zdającego albo przesłany do OKE drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną.
 3. We wniosku o wgląd do pracy egzaminacyjnej należy wskazać:
  • imię i nazwisko zdającego
  • PESEL zdającego
  • dane teleadresowe osoby dokonującej wglądu, w tym adres pocztowy oraz – jeżeli to tylko możliwe – adres e-mail oraz/lub numer telefonu komórkowego
 4. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej – jeżeli to możliwe, w porozumieniu z wnioskodawcą wyznacza termin wglądu (dzień oraz godzinę) w ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od otrzymania wniosku o wgląd. O wyznaczonym terminie wglądu OKE informuje wnioskodawcę.

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Elementy brane pod uwagę przy rekrutacji w 2020 r.:

‒ wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki, języka polskiego i języka obcego,

‒ oceny na świadectwie ukończenia 8 klasy z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych przedmiotów (zależnie od wybranego liceum i profilu klasy),

‒ aktywności dodatkowe ucznia (np. wolontariat lub olimpiady przedmiotowe). Wyniki będą podawane według przelicznika ustalonego w specjalnym rozporządzeniu.

Liczba uzyskanych łącznie punktów ma kluczowe znaczenie w przypadku tych szkół ponadpodstawowych, w których liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

Jeśli uczeń zdecyduje się rekrutować np. do 3 szkół jednocześnie, musi określić, która szkoła jest jego szkołą pierwszego wyboru. Wówczas łączna liczba przyznanych kandydatowi punktów będzie zgodna z zasadami przyjętymi w szkole pierwszego wyboru i będzie obowiązywać w pozostałych dwóch szkołach.