Zasady Rekrutacji

Nabór do klas I

Szanowni Rodzice,
obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane będą dzieci z rocznika:


2012

  • Dzieci z obwodu szkoły – zgodnie z obwodem Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie.
  • Dzieci spoza obwodu szkoły – na wniosek rodziców/prawnych opiekunów w miarę wolnych miejsc po złożeniu  wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły.

2011

  • Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, zgodnie z obwodem Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie.

 

Postępowanie rekrutacyjne oraz postępowanie uzupełniające będą się odbywać zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Burmistrza Mikołowa w zarządzeniu nr 59/18/2019 z dnia 17.01.2019 r.

 

Ulice Mikołowa stanowiące obwód Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie:

 

• Osiedle Przy Plantach

• pl. 750-lecia

• ul. Bratków

• ul. Wincentego Bromboszcza

• ul. Brzozowa - do Cieszyńskiej

• ul. Cieszyńska - lewa cała

• ul. Dolna

• ul. Energetyków

• ul. Fabryczna

• ul. Gimnazjalna

• ul. Górnicza

• pl. Harcerski

• ul. prof. Maksymiliana Hubera

• ul. Jana Pawła II - od nr 1 do 8 wszystkie

• ul. Jasna - do Cieszyńskiej

• ul. Konstytucji 3 Maja

• ul. Konwalii

• ul. Krokusów

• ul. Krzywa

• ul. Józefa Lompy

• ul. Metalowców

• ul. Karola Miarki

• os. Adama Mickiewicza

• ul. Murarska

• ul. Nowy Świat

• ul. Parkowa

• ul. Planty

• ul. Pokoju

• ul. Prosta

• ul. Konstantego Prusa - od nr 6 do końca wszystkie

• ul. Rajcy

• ul. Mikołaja Reja

• ul. Władysława Stanisława Reymonta

• ul. Rybnicka

• ul. Rymarska

• ul. Józefa Rymera

• Rynek

• pl. Salwatorianów

• ul. Stolarska

• ul. Towarowa

• ul. Wodna

• ul. Wronia

• ul. Wyzwolenia

• ul. Zawilców

• ul. Żwirki i Wigury

 

Rekrutacja dzieci z obwodu szkoły
 

Jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami w klasach pierwszych zgodnie z terminarzem rekrutacji zostanie przeprowadzone postepowanie uzupełniające.

 

Formularz zgłoszenia dziecka z obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie.
 

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
 

 

Oświadczenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej.
 

Kwestionariusz osobowy ucznia klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie.
 

 

 

Rekrutacja dzieci spoza obwodu szkoły
 

Jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami w klasach pierwszych zgodnie z terminarzem rekrutacji zostanie przeprowadzone postepowanie uzupełniające.
 

Formularz zgłoszenia dziecka spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie.
 

Powołana przez dyrektora komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

W wyznaczonym terminie rodzic kandydata potwierdza wolę przyjęcia dziecka do szkoły w formie pisemnego oświadczenia.
 

Oświadczenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej.
 

Kwestionariusz osobowy ucznia klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie.
 

 

 

Nabór do klas IV i VII

Zasady naboru:

Rodzice/prawni opiekunowie zainteresowani posłaniem dziecka do Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie proszeni są o wypełnienie Kwestionariusza osobowego, który można pobrać ze strony internetowej w zakładce Dokumenty lub w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00 oraz zgłoszenie tego faktu w szkole, do której dziecko aktualnie uczęszcza.