Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://sp1mikolow.bip.net.pl .

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2020-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:  2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Sobolewski, informatyk@cuw.mikolow.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  32 226 20 54. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich, ul. Konstytucji 3 Maja 20, 43-190 Mikołów.

Do budynku szkoły prowadzi wejście od strony ulicy Konstytucji 3 Maja oznaczone jako wejście główne. Do wejścia prowadzą schody. Pozostałe wejścia są z boku budynku: jedno na poziomie 0 - od strony parkingu przy sali gimnastycznej. Jest to wejście z możliwością wjazdu do budynku dla niepełnosprawnych.

Sekretariat znajduje się na parterze po lewej stronie na holu głównym szkoły.

Budynek nie jest przystosowany dla osób na wózkach.

Do korytarzy na wyższych piętrach prowadzą schody.

W budynku nie ma windy.

Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Brak wyznaczonego miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

W Szkole Podstawowej nr 1 nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W Szkole Podstawowej nr 1 nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 .

Aplikacje mobilne

Brak