Skład i cele

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

  1. Promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły.
  2. Zwiększenie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra.
  3. Przedstawienie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach.
  4. Promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem.
  5. Organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole.
  6. Reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami.