Szkolny doradca zawodowy

 

Ewa Rozmus

 

Zajęcia z doradztwa zawodowego odbywają się w klasach VII i VIII w ramach zajęć z doradcą zawodowym. Pozostali uczniowie realizują zagadnienia z zakresu doradztwa zawodowego w trakcie godzin z wychowawcą, lekcji przedmiotowych, a także wycieczek dydaktycznych i innych przedsięwzięć o charakterze zawodoznawczym.

 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje ogół działań mających na celu prawidłowe przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych. Jego główne zadania to:

  • zapoznawanie uczniów z koncepcją uczenia się przez całe życie i rynkiem edukacyjnym,
  • wspieranie ich w poznawaniu świata zawodów i rynku pracy,
  • inspirowanie do dokonywania samooceny i poznawania własnych zasobów,
  • udzielanie pomocy w nabywaniu umiejętności planowania i podejmowania decyzji związanych z dalszą ścieżką edukacyjną i zawodową.

 

Doradca zawodowy zapoznaje uczniów z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych, zasadami rekrutacji, a także z  wybranymi zawodami, ścieżkami kształcenia, trendami zmian zachodzącymi na rynku pracy, zawodami przyszłości, zawodami deficytowymi i nadwyżkowymi.

Drogi Uczniu!

W trakcie zajęć z doradcą zawodowym dowiesz się:

 

O sobie – przeanalizujesz:

- swoje zainteresowania, predyspozycje i uzdolnienia

- swoje umiejętności, które nabyłeś w szkole, ale także poza nią

- swój temperament i cechy charakteru

- wartości, które są dla Ciebie ważne

- stan zdrowia

- swoją samoocenę

 

O szkołach – dowiesz się:

- o ścieżkach kształcenia, typach szkół, ofercie edukacyjnej

- zasadach nauki w technikum, liceum ogólnokształcącym i szkołach branżowych I i II stopnia

- o dalszych perspektywach po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej

- o czynnikach, które powinieneś / powinnaś wziąć pod uwagę, wybierając daną klasę czy zawód

 

O zawodach – poznasz:

- rodzaje zawodów

- ich charakterystykę, zadania zawodowe

- predyspozycje psychofizyczne, jakie musisz mieć, aby wykonywać dany zawód

- przeciwwskazania zdrowotne do kształcenia się i pracowania w danym zawodzie

- poziom wykształcenia, który musisz osiągnąć

- wymagane kwalifikacje, dodatkowe uprawnienia

- zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów w danej profesji

- zarobki i potencjalne miejsca pracy

 

Rodzicu…

 

Zajęcia z doradztwa zawodowego mają na celu wspieranie Twojego dziecka w procesie przygotowania go do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu z uwzględnieniem jego zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych, tak aby wybór kolejnej szkoły był jak najbardziej trafny i korzystny.

Większość młodych ludzi pytanych o to, kto jest dla nich najważniejszym doradcą przy wyborze drogi edukacyjnej wskazuje rodziców, następnie kolegów i nauczycieli.

Szkoła dokonuje starań, aby wesprzeć zarówno uczniów, jak również Państwa, jako rodziców, w procesie wychowawczym, w tym w decyzjach dotyczących kolejnego etapu edukacyjnego.

                                                                                                                                    Ewa Rozmus

doradca zawodowy