Ramowy plan świetlicy

Ramowy plan dnia świetlicy szkolnej dla dzieci młodszych

7:00 – 9:00 –Schodzenie się dzieci. Czytanie czasopism lub lektur własnych, literatury dziecięcej. Przygotowanie do zajęć. Zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów: zajęcia z dziećmi zdolnymi lub zajęcia z dziećmi mającymi trudności w nauce. Rozmowy swobodne z dziećmi na różne tematy. Gry stolikowe - dowolne gry i zabawy dzieci (gry planszowe, układanki, rysowanie, kolorowanie obrazków) Zabawy rozwijające pamięć i spostrzegawczość.

9:00– 10:30 – Zajęcia programowe prowadzone przez wychowawców zgodnie z miesięcznym planem pracy.

10:30-11:00- Czytanie literatury dziecięcej. Prace na świetlicy, przygotowanie dekoracji , przegląd czasopism.

11:00-13:00 Przygotowanie do obiadu. Spożywanie obiadu i odpoczynek poobiedni.

13:00-14:30 – Zajęcia programowe prowadzone przez wychowawców zgodnie z miesięcznym planem pracy.

14:30-16:15 - Odrabianie lekcji, praca z podręcznikiem, ciche czytanie . Gry i zabawy ze śpiewem, zajęcia plastyczne, zajęcia rozwijające aktywność twórczą, konkursy, gry dydaktyczne. Zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów: zajęcia z dziećmi zdolnymi lub zajęcia z dziećmi mającymi trudności w nauce. Czytanie literatury dziecięcej. Gry i zabawy (na boisku szkolnym zwłaszcza w okresie wiosny i lata).

16:15–16:30 – Relaks przy muzyce, odpoczynek, porządkowanie sali.

 

Cele i zadania zajęć wychowawczo – dydaktycznych w świetlicy

 • Zorganizowanie opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków do spędzania czasu wolnego na terenie szkoły
 • Kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie
 • Organizowanie pomocy w nauce oraz tworzenie warunków do nauki własnej
 • Rozwijanie zainteresowań i zdolności
 • Organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny
 • Upowszechnianie zajęć kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny osobistej i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia
 • Uczenie i rozwijanie samodzielności
 • Kształtowanie postaw pożądanych społecznie
 • Uczestnictwo w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków życia codziennego
 • Rozwój zainteresowań czytelniczych
 • Wyrabianie wrażliwości estetycznej, rozwój zdolności manualnych
 • Kształtowanie postaw i uczuć patriotycznych
 • Walka z agresją i przemocą
 • Podnoszenie poziomu wychowania i nauczania, wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody
 • Udzielanie pomocy uczniom mających trudności w nauce