Szanowni Rodzice,

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane będą dzieci z rocznika:

2013

 • Dzieci z obwodu szkoły – zgodnie z obwodem Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie.
 • Dzieci spoza obwodu szkoły – na wniosek rodziców/prawnych opiekunów w miarę wolnych miejsc po złożeniu  wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły.

2012

 • Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, zgodnie z obwodem Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie.

 

Postępowanie rekrutacyjne oraz postępowanie uzupełniające będą się odbywać zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Burmistrza Mikołowa w zarządzeniu nr 428/19/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r.

Ulice Mikołowa stanowiące obwód Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie:

 
 • plac 750-lecia
 • os. Adama Mickiewicza
 • ul. Bratków
 • ul. Brzozowa - do Cieszyńskiej (nr 1,3,5)
 • ul. Cieszyńska - lewa (nr 17,19,21,39)
 • ul. Dolna
 • ul. Dr Tadeusza Więcka
 • ul. Energetyków
 • ul. Fabryczna
 • ul. Gimnazjalna
 • ul. Gliwicka - numery 1-84 wszystkie
 • ul. Górnicza
 • pl. Harcerski
 • ul. Jasna - do Cieszyńskiej (nr od 2 do 10)
 • ul. Józefa Lompy
 • ul. Józefa Rymera
 • ul. Karola Miarki
 • ul. Konstytucji 3 Maja
 • ul. Konwalii
 • ul. Krokusów
 • ul. Krzywa
 • ul. ks. Józefa Szafranka
 • ul. Metalowców
 • ul. Mikołaja Reja
 • ul. Murarska
 • ul. Nowy Świat
 • ul. Osiedle przy Plantach
 • ul. Parkowa
 • ul. Planty
 • ul. Pokoju
 • ul. prof. Maksymiliana Hubera
 • ul. Prosta
 • ul. Rybnicka
 • ul. Rymarska
 • Rynek
 • pl. Salwatorianów
 • ul. Stolarska
 • ul. Torowa
 • ul. Towarowa
 • ul. Wincentego Bromboszcza
 • ul. Władysława Stanisława Reymonta
 • ul. Wodna
 • ul. Wronia
 • ul. Wyzwolenia
 • ul. Zawilców
 • ul. Żwirki i Wigury

 

 

Nabór dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie na rok szkolny 2020/2021

 

Aby zapisać dziecko do Szkoły Podstawowej nr 1, w obwodzie której mieszka, należy wypełnić formularze poniżej dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły i złożyć go w sekretariacie – ul. Konstytucji 3 Maja 20 w Mikołowie, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. w terminie od 3 do 14 lutego 2020 r.

 

 

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

 

Rekrutacja dzieci spoza obwodu do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie na rok szkolny 2020/2021

 

 

Dokumenty na podstawie których zostanie przeprowadzona rekrutacja dzieci spoza obwodu:

 

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy I, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami po przyjęciu dzieci z obwodu. W  postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę następujące kryteria, za które przyznaje się określoną liczbę punktów.

O kolejności przyjęcia do szkoły decyduje ilość uzyskanych punktów i w przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Prawni opiekunowie kandydata składają zgłoszenie  dziecka spoza obwodu wraz
z dokumentami 
niezbędnymi do potwierdzenia określonego kryterium – odpowiedni załącznik przesyłając na maila szkoły wypełnione dokumenty

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty do potwierdzenia kryterium

1.

Starsze rodzeństwo uczęszczające do szkoły

4 pkt.

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego kandydata - Załącznik 1

2.

Niewielka odległość miejsca zamieszkania lub bliskie sąsiedztwo szkoły

w stosunku do osób sprawujących opiekę nad dzieckiem po lekcjach

3 pkt.

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego kandydata - Załącznik 2

3.

Przygotowanie przedszkolne zrealizowane w placówce w obwodzie szkoły

2 pkt.

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego kandydata - Załącznik 3

4.

Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców dziecka znajduje się na terenie Mikołowa

1 pkt.

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego kandydata - Załącznik 4

 

 

Powołana przez dyrektora komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

Rodzic potwierdza w pisemnym oświadczeniu wolę przyjęcia do szkoły.

Komisja rekrutacyjna  podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.