Kryteria oceny osiągnięć ucznia z wychowania fizycznego na rok szkolny 2019/2020 – wersja skrócona wymagań edukacyjnych

 

Podstawowe wytyczne:

  • uczniowi czynnie uczestniczącemu w zajęciach przyznawany jest 1 pkt za każdą jednostkę lekcyjną (nie ćwiczy, nie ma stroju – 0 pkt)
  • opuszczenie zajęć przez ucznia*- 0 pkt;

* przez lekcje opuszczone należy rozumieć nieobecność ucznia na zajęciach za wyjątkiem całodniowej nieobecności z powodu złego stanu zdrowia lub choroby, usprawiedliwionej na podstawie zwolnienia lekarskiego lub przez rodzica/opiekuna  - wówczas to uczeń ma obowiązek przedstawić w/w zwolnienie nauczycielowi wychowania fizycznego w terminie do 3 dni po powrocie do szkoły – uczeń otrzymuje punkty!!

* Uczeń obecny na lekcji zostaje zwolniony z czynnego uczestnictwa w zajęciach na podstawie pisemnego zwolnienia wystawionego przez lekarza - wówczas uczeń otrzymuje punkty tak jakby uczestniczył w lekcji lub na podstawie zwolnienia wystawionego przez rodzica lub pielęgniarkę szkolną- 0,5 pkt  za każdą jednostkę lekcyjną

  • jeżeli lekcja nie odbyła się z powodu absencji nauczyciela i nie było przyznane zastępstwo za te zajęcia, wówczas punkty są również dopisane do puli ucznia jak za uczestnictwo w lekcji (1 pkt za każdą lekcję);
  • maksymalna ilość punktów do zdobycia za czynne uczestnictwo w zajęciach w I semestrze – 72 pkt, w II – 76 pkt;
  • Zadania kontrolno-oceniające - 5 sprawdzianów*, każdy w skali od 1 do 8 pkt, maksymalna ilość punktów do zdobycia w ciągu każdego semestru - 40,.

Ocenie podlega nie wynik uzyskany przez ucznia ale jego zaangażowanie i technika wykonywanego ćwiczenia/zadania.  

      *Nauczyciel jest zobowiązany do przeprowadzenia min. 6 sprawdzianów (najsłabszy zostaje skreślony)

  • Punkty dodatkowe:

-  udział w zajęciach SKS – 1 pkt

-  reprezentowanie szkoły na zawodach międzyszkolnych – 5 pkt

- aktywność własna ucznia (prowadzenie rozgrzewki, sędziowanie na lekcji, gazetka tematyczna, pomoc w organizacji zawodów, zwycięstwo w różnorodnej rywalizacji wewnątrzklasowej, itp.) – każdorazowo 1 pkt

- działalność charytatywna (pomoc w organizacji imprez sportowych) – min. 2 pkt

  • Punkty przyznawane przez nauczyciela

- nagradzanie za sportową postawę – 2 pkt (pod koniec każdego semestru)

- uczęszczanie na treningi do klubu sportowego (min. 3x w tyg.) - 10 pkt za każdy semestr

  • Nauczyciel podnosi ocenę o jeden stopień za zdobycie miejsca 1-3 na szczeblu wojewódzkim podczas zawodów organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy lub inne organizacje pozaszkolne

 

 

JEŻELI WYKAŻESZ SIĘ ZAANGAŻOWANIEM I DOBRĄ WOLĄ MOŻESZ UDOWODNIĆ, ŻE MIMO PRZECIĘTNEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ STAĆ CIĘ NA NAJWYŻSZĄ OCENĘ !!! J

 

Nauczyciele wychowania fizycznego

 

                                                

Rok szkolny 2019/2020

 

 

Skala ocen w układzie punktowym  (4 godz. wf/tydz.)

 

Semestr I

Ocena roczna

ocena

ilość punktów

ocena

ilość punktów

celujący

117 ↑

celujący

238 ↑

bardzo dobry

97-116

bardzo dobry

198-237

dobry

77-96

dobry

158-197

dostateczny

54-76

dostateczny

111-157

dopuszczający

36-53

dopuszczający

74-110

niedostateczny

0-35

niedostateczny

0-73

 

 

 

 

Nauczyciele wychowania fizycznego