• Pedagodzy szkolni


    • mgr Bożena Urbanek

     mgr Kinga Hutniczak

      

     Gabinet pedagogów mieści się na 4. piętrze!

     Godziny pracy:
      

     Dzień tygodnia

     mgr Bożena Urbanek

     mgr Kinga Hutniczak

     poniedziałek

     8.00 – 12.30

     9.45 – 14.15

     wtorek

                  8.00 – 12.30

     9.45 – 14.15

     środa

     8.00 – 12.30

     9.45 – 14.15

     czwartek

     8.00 – 12.30

     9.45 – 14.15

     piątek

     8.00 – 12.00

     9.00 – 13.00

     Czym się zajmujemy?

     • Organizowaniem i udzieleniem różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli
     • Wsparciem i pomocą dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z trudnościami w nauce oraz wymagającymi wsparcia emocjonalnego
     • Rozwijaniem zainteresowań i zdolności uczniów
     • Prowadzeniem rozmów wspierających, wyjaśniających i motywujących dla uczniów
     • Udzielaniem porad i informacji dla rodziców i nauczycieli
     • Wspieraniem rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu trudności wychowawczych
     • Podejmowaniem działań wychowawczych i profilaktycznych w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli
     • Zapobieganiem zaburzeniom zachowania oraz inicjowaniem różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów
     • Inicjowaniem i prowadzeniem działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
     • Działaniem na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
     • Wspieraniem uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniem informacji w tym zakresie
     • Udzielaniem nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia

     W każdą środę w gabinecie pedagogów od 9.50 do 10.35 odbywają się Posiedzenia Zespołu ds. Wychowania i Profilaktyki, w czasie których omawiane są bieżące sprawy wychowawcze.

     Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele mogą skorzystać z porad, konsultacji oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej zarówno w bezpośrednim kontakcie jak i poprzez pocztę zaufania.

     Prowadzone przez nas zajęcia:

     • korekcyjno – kompensacyjne oraz z terapii pedagogicznej
     • organizowanie pomocy w nauce
     • z profilaktyki uzależnień
     • lekcje wychowawcze oraz interwencje w zespołach klasowych

     Ciekawe i rozwijające spotkania:

     • Mediatorów Rówieśniczych
     • Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów

     Mediatorzy Rówieśniczy – ich zadaniem jest rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich. Gabinet Mediatorów Rówieśniczych mieści się na czwartym piętrze obok gabinetu pedagogów.

     Powiatowa Młodzieżowa Szkoła Liderów działa przy stowarzyszeniu „Powrót” w Mikołowie. Młodzież uczestniczy w zajęciach dotyczących szkodliwości używania środków uzależniających, bierze udział w wyjazdach do sejmu i senatu. Oprócz tego uczestnicy w/w szkoły są liderami w promowaniu życia i zabaw bez używek.

     Akcje charytatywne:

     • Świąteczne paczki dla uczniów
     • Udział w zbiórkach żywności w mikołowskich sklepach
     • Organizowanie akcji okolicznościowych z okazji świąt i uroczystości
     • Świąteczne ozdoby dla osób starszych

     Przydatne linki:

      

     ZAJRZYCIE DO NAS, ZAPRASZAMY!

      

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1
   • (+32) 2262338
   • ul. Konstytucji 3 Maja 20 43-190 Mikołów Poland
   • sekretariat@sp1.mikolow.eu
   • Dyrektor szkoły: Bożena Hain
   • Adres skrzynki podawczej na platformie e-PUAP: /SP1Mikolow/SkrytkaESP
 • Biuletyn informacji publicznej
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 1599